LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 2
Thường Niên 6

18/2 Thứ Hai: St 4:1-15; Mc 8:11-13
19/2 Thứ Ba: St 6:5-8; 7:1-5,10; Mc 8:14-21
20/2 Thứ Tư: St 8:6-13, 20-22; Mc 8:22-26
21/2 Thứ Năm: Thánh Phêrô Damian, Giám mục St 9:1-13; Mc 8:27-33
22/2 Thứ Sáu: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ 1 Pr 5:1-4; Mc 16:13-19
23/2 Thứ Bảy: Thánh Pôlicáp, GM, Tử đạo Dt 11:1-7; Mc 9:2-13
24/2 CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38