LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 3
Mùa Vọng 3

17/12 Thứ Hai: St 49:2,8-10; Mt 1:1-17
18/12 Thứ Ba: Gr 23:5-8; Mt 1:18-24
19/12 Thứ Tư: Tl 13:2-7,24-25a; Lc 1:5-25
20/12 Thứ Năm: Is 7:10-14; Lc 1:26-38
21/12 Thứ Sáu: Thánh Phêrô Canixiô, Linh mục, TS Dc 2:8-14; Lc 1:39-45
22/12 Thứ Bảy: 1 Sm 1:24-28; Lc 1:46-56
23/12 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG Mk 5:1-4a; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45